Home

Al meer dan 25 jaar steunen wij de kinderen in Port Loko – Sierra Leone. De  school naast het weeshuis heeft ongeveer 1200 leerlingen en 50 docenten. Er is een kleuterschool, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Wij steunen de bouw en het onderhoud, zorgen voor materialen en een deel van het personeel.
In het weeshuis wonen ongeveer 30 kinderen van 2 tot 20 jaar. Een aantal kinderen is katholiek en een aantal is moslim. Hoewel het weeshuis in 1979 door een non is opgericht, houdt ieder kind het geloof van zijn/haar familie.
Door de steun van onze stichting kunnen alle kinderen naar school: van peuterklasje tot beroepsopleiding, HBO of zelfs universiteit. Juist voor deze kinderen is een opleiding van groot belang. Ze hebben immers geen familie om op terug te vallen. Door hun onderwijs te bieden hebben ze een echte kans op een toekomst.

De Stichting

Voor ons is het bijna vanzelfsprekend dat weeskinderen of kinderen in nood direct opgevangen worden. Het is een verworvenheid waar we trots op mogen zijn.
Juist daarom is het goed te bedenken dat deze vanzelfsprekendheden niet overal gelden. Er zijn nog vele landen op de wereld waar zorg niet, of onder erbarmelijke omstandigheden gegeven wordt. We kunnen natuurlijk niet de hele wereld veranderen of verbeteren. Daarom zet onze Stichting zich in voor een concreet project, de school en het St. Martins Weeshuis is Port Loko.
De wil en het enthousiasme zijn daar ruimschoots aanwezig, maar het ontbreekt de mensen aan voldoende financiële middelen. Het weeshuis krijgt af en toe wat geld van individuele personen of van de plaatselijke pastoor maar geen geld van de overheid, regio of gemeente. Onze stichting zet zich in om deze aan te reiken. Wij hebben geen kantoor en evenmin betaalde medewerkers. Het geld dat de Stichting ontvangt komt volledig ten goede aan hulp. Er zijn al veel tastbare resultaten, maar we zijn er nog niet.
Als stichting hebben we de ANBI status en dus zijn al uw giften aftrekbaar van de belasting. Bestuursleden: Mark Arts (voorzitter), Hans Arts (secretaris) en Annie Arts (penningmeester).
Wij helpen als stichting direct zonder tussenkomst van andere instanties en onze steun komt direct op de plaats waar het hoort. Wij helpen het weeshuis en de school rechtstreeks.

About us

The Henk Arts Foundation was founded in 1996. We are registered as a foundation with formal charity status in the Netherlands. Our foundation has two main overall goals: Supporting the community in Port Loko: the children in the St. Martin’s orphanage, the neighborhood school (about 1200 children), the people of the local community. Also we aim to increase awareness of the people in the Netherlands. The translation of these goals in to reality implies that we ensure that the children (and neighborhood) have good education, safe drinking water, food, a place to live, medical treatment. In the Netherlands we do presentations at schools and for clubs etc. Also our website contains much information including Facebook updates and YouTube videos. All our annual financial statements are published on this website (in Dutch). The money comes from people who donate on a monthly or annual basis, one time events, fundraisers, etc. All work for the foundation is done on a voluntary basis.

ANBI

ANBI Informatie

Deze pagina toont de verplichte ANBI informatie

Naam van de instelling

Stichting Henk Arts – Help Sierra Leone

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

8140.86.123

Post- en bezoekadres van de instelling

Land van Eyckstraat 18
6085 CP
Horn

Haged@home.nl

0475-582066

Als u onze stichting wilt steunen kunt u een gift overmaken op IBAN NL65RABO0123471834, BIC RABONL2U,

Kamer van Koophandel nr. 41068575

Doelstelling van de ANBI

Ondersteuning van Weeshuis St. Martin’s in Port Loko – Sierra Leone en kennisbevordering in Nederland bij jong en oud

Beleidsplan

Het complete plan kan via deze link bekeken worden: Beleidsplan 2020-2023.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:

Concrete activiteiten die de stichting voortzetten, uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn:

  • Betalen van kosten voor levensonderhoud, scholing en medische zorg
  • Betalen van schoolgeld en kosten behorend bij het volgen van onderwijs voor alle kinderen van het weeshuis.
  • Stimuleren van eigen inkomsten van het weeshuis d.m.v. kippen/eieren, internet café, opladen van mobiele telefoons, etc.
  • Door steun aan het weeshuis worden indirect ook de buurtbewoners en kinderen van naburige scholen geholpen.
  • Het geven van presentaties in Nederland om kennis en bewustwording te vergroten en fondsen te werven
  • Zoeken naar vaste sponsoren voor de stijgende onderwijskosten door het toenemen aantal kinderen dat naar het hoger onderwijs gaat. Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te werven.

Het beleidsplan gaat verder in op de manieren van fondsenwerving, beheer van de gelden en de besteding van de gelden.

Statuten

De statuten staan hier.

Bestuurders

Voorzitter: Mark Arts
Penningmeester: Annie Arts
Secretaris: Hans Arts

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk
De stichting heeft geen personeel

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Deze informatie staat ieder jaar in ons jaarverslag:

Het jaarverslag van 2023 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2022 is hier beschikbaar.
Het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen (voor instellingen met inkomsten boven de 50.000 euro) van 2022 staat hier.
Het jaarverslag van 2021 is hier beschikbaar
Het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen (voor instellingen met inkomsten boven de 50.000 euro) van 2021 staat hier.
Het jaarverslag van 2020 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2019 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2018 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2017 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2016 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2015 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2014 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2013 is hier beschikbaar.
Het jaarverslag van 2012 is hier beschikbaar.

Balans en staat van baten en lasten met toelichting

In ieder jaarverslag staan deze gegevens op de laatste pagina.

 

Contact

Als u onze stichting wilt steunen kunt u een gift overmaken op IBAN NL65RABO0123471834, BIC RABONL2U,


of stuur uw gift via PayPal: https://paypal.me/stichtinghenkarts

Kamer van Koophandel nr. 41068575

Informatie over de mogelijkheden om uw giften af te trekken van de belasting staat op de site: Giften. Onze stichting heeft de ANBI status van de Belastingdienst. U kunt uw giften dus aftrekken van de belasting. Op deze website kunt u dit zelf nakijken. Zoek bijvoorbeeld op de naam “Henk” in de vestigingsplaats “Horn”. RSIN/fiscaal nummer 814086123